Salgs og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leverings betingelser

CVR-nr. 34350612


Anvendelsesområde:
1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1.2 I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

1.3 Købers evt. købsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Betalingsvilkår:
2.1 Medmindre andet er aftalt, betales der kontant ved levering.

2.2 Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter på 1,5% pr. md. Renterne tilskrives månedlig.

2.3 Der gives ikke aftale baserede rabatter på tilbudspriser, priser angivet med fast lavpris eller andre former for særpriser.

Ejendomsforbehold:
3.1 Ved salg på kredit forbeholder sælger sig retten til det solgte, indtil hele købesummen inklusive renter og eventuelle omkostninger er fuldt ud betalt.

3.2 Det solgte må ikke indbygges i eller sammenføjes med andre genstande. Omdannelse, bearbejdelse og lignende dispositioner vedrørende det solgte, herunder flytning eller overdragelse til tredjemands brug, må ikke ske uden sælgers skriftlige samtykke.
Overskridelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse af køberens forpligtelser overfor sælger.

Levering og returnering:
4.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure, herunder krig og pandemier eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

4.2 Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

4.3 I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 4.1 nævnte omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder uden at nogen af parterne i dette tilfælde kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor hinanden.

4.4 I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

4.5 Med mindre andet er aftalt gælder følgende:
Løst udstyr er frit leveret i Danmark (undtagen til ikke-brofaste øer) ved ordre over DKK 3.000,00.
Ved ordre under DKK 3.000,00 pålægges fragt: DKK 155,00
Maskiner er ab Herlev / ab fabrik.
Ved ordre under DKK 3.000,00 pålægges ekspeditionsgebyr: DKK 95,00.
Ved bestilling via hjemmesiden pålægges der ikke ekspeditionsgebyr

4.6 For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til § 9j, i miljøbeskyttelsesloven.

4.7 Eventuel reklamation vedrørende levering skal meddeles senest 8 dage efter modtagelse af varerne.
Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Varen skal leveres retur i original emballage - være ubrugt – være ubeskadiget.
BEMÆRK – Bestillingsvarer, restsalgsvarer og specialfremstillede varer tages ikke retur.
Varen skal være dokumenteret købt hos BRØNNUM, kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt.
Returfragt betales af køber, medmindre sælger er skyld i en fejlleverance.

4.8 Køber overtager ved køb af elektronikvarer fra BRØNNUM alle ansvarsforpligtelser for korrekt miljøhåndtering og genanvendelse/bortskaffelse af udstyret.

Mangler:
5.1 I tilfælde af at der inden for 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

5.2 Køber kan hverken hæve handelen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

5.3 Hvis køber konstaterer mangler ved det leverede og vil påberåbe sig dette overfor sælger, skal køber straks efter, at manglen er konstateret, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber ikke giver sådan meddelelse, efter en mangel er konstateret eller burde være konstateret, fortaber køber retten til at gøre manglen gældende overfor sælger. Mangler som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid og ælde kan ikke gøres gældende overfor sælger.

Produktansvar:
6.1 For skader på personer eller forbrugerting gælder produktansvarslovens almindelige regler.

6.2 Sælger er ikke ansvarlig for erhvervstingskade, med mindre skaden kan tilregnes sælgers grove uagtsomhed.

6.3 I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset i forhold til køber.
Ansvarsbegrænsning:

7.1 Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Værneting:
8.1 Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende nærværende kontrakts tilblivelse, forståelse eller gennemførelse skal efter sælgers valg afgøres ved Københavns Byret eller ved Retten i Glostrup. I begge tilfælde med sædvanlig appel adgang .

April 2023